ตารางกิจกรรมประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่

กิจกรรม

๓-๕ ก.พ. ๖๐

คอร์สนิสิตทันตแพทยศาสตร์ ปี.๑ มหาวิทยาลัยรังสิต

จำนวน ๑๑๑ ท่าน

๑๑ ก.พ. ๖๐

ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

๑๗-๑๙ ก.พ. ๖๐

คอร์สล้างพิษตับ

๑๗-๒๘ ก.พ. ๖๐

จารึกธรรม อินเดีย-เนปาล

๒๑-๒๘ ก.พ. ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๑๐-๑๒ มี.ค. ๖๐

คอร์สนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน

๒๐๐ ท่าน

๑๗-๑๙ มี.ค. ๖๐

คอร์สนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

จำนวน ๑๑๑ ท่าน

๒๒-๒๙ มี.ค. ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๑๓ - ๑๖ เม.ย ๖๐

เทศกาลสงกรานต์

๒๒ - ๒๙ เม.ย ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๒ – ๑๖ พ.ค ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 15 วัน “ปฏิสังขานุปัสสนา”

๑๐ พ.ค. ๖๐

วันวิสาขบูชา ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ

๒๒ - ๒๙ พ.ค ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๒๒ - ๒๙ มิ.ย ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๘ ก.ค. ๖๐

วันอาสาฬหบูชา

๙ ก.ค. ๖๐

วันเข้าพรรษา

๒๒ - ๒๙ ก.ค ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๒ – ๑๖ ส.ค.

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 15 วัน “ปฏิสังขานุปัสสนา”

๒๒ - ๒๙ ส.ค ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๒ – ๑๖ ก.ย.

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 15 วัน “ปฏิสังขานุปัสสนา”

๒๒ - ๒๙ ก.ย ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๔ ต.ค. ๖๐

วันปวารณาออกพรรษา

๕ ต.ค. ๖๐

ตักบาตรเทโวโรหะ

๘ ต.ค. ๖๐

กฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถ

๒๒ - ๒๙ ต.ค. ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “อาจริยปฏิบัติบูชา” โดย พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)

๒๙ ต.ค. ๖๐

มุทิตาสักการะแด่พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)

๔ - ๑๔ พ.ย. ๖๐

ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย

๒๒ - ๒๙ พ.ย. ๖๐

คอร์สปัญจปฏิบัติบูชา

๒๔ พ.ย. ๖๐

ทำบุญเนื่องในวาระครบรอบวันละสังขาร พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานจริยะ (หลวงพ่อใหญ่)

๑ - ๑๐ ธ.ค. ๖๐

จารึกบุญ จารึกธรรม อินเดีย-เนปาล

๒๒ - ๒๙ ธ.ค. ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๓๐ ธ.ค. ๖๐- ๒ ม.ค. ๖๑

ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่

กิจกรรม ปี ๒๕๕๙

๑ มกราคม ๒๕๕๙

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

๒๒ กุมภาพันธ์

ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

๑-๓ เมษายน

โครงการจริยธรรมนำชีวิตด้วยการฝึกสติ รุ่นที่ 10 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ม.บูรพา จำนวน 167 คน

๑๓ - ๑๗ เมษายน

เทศกาลสงกรานต์

๒๐ พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ

๑๙ กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

๒๐ กรกฎาคม

วันเข้าพรรษา

๑๒ สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ(วันแม่แห่งชาติ)

๑๖ ตุลาคม

วันปวารณาออกพรรษา

๑๗ ตุลาคม

ตักบาตรเทโวโรหะ

๒๒-๒๙ ตุลาคม

ปฏิบัติธรรมเป็นอาจริยบูชา

พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)

๒๓ ตุลาคม

กฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถ

๒๙ ตุลาคม

มุทิตาสักการะแด่พระครูภาวนาวราลังการ วิ.

(สมศักดิ์ โสรโท)

๓ - ๑๓ พฤศจิกายน

ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย

๒๔ พฤศจิกายน

ทำบุญเนื่องในวาระครบรอบวันละสังขาร

พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ

ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานจริยะ (หลวงพ่อใหญ่)

๑-๑๑ ธันวาคม

จาริกบุญ จาริกธรรม อินเดีย-เนปาล

๕ ธันวาคม

วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)

๒๗ ธันวาคม ๕๙- ๓ มกราคม ๖๐

ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่