ตารางกิจกรรมประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางกิจกรรมปี ๒๕๖๑ ณ วัดภัททันตะอาสภาราม

เดือน

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

รายละเอียด

มกราคม

๑๙-๒๙ ม.ค. ๖๑

คอร์สปัญจบูชา

ปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ๕ ประการ
(พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, บิดา-มารดา และครูบาอาจารย์)

กุมภาพันธ์

๑๙-๒๙ ก.พ. ๖๑

คอร์สปัญจบูชา

ปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ๕ ประการ
(พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, บิดา-มารดา และครูบาอาจารย์)

มีนาคม

๑ มี.ค. ๖๑

วันมาฆบูชา

เวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย

๒-๑๑ มี.ค. ๖๑

จารึกบุญ จารึกธรรม

จารึกบุญ จารึกธรรม ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

๑๙-๒๙ มี.ค. ๖๑

คอร์สปัญจบูชา

ปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ๕ ประการ
(พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, บิดา-มารดา และครูบาอาจารย์)

เมษายน

๑๓ เม.ย. ๖๑

วันสงกรานต์

ตักบาตรข้าวสุก-ทอดบังสุกุล-สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์

๑๙-๒๙ เม.ย. ๖๑

คอร์สปัญจบูชา

ปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ๕ ประการ
(พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, บิดา-มารดา และครูบาอาจารย์)

พฤษภาคม

๒-๑๖ พ.ค. ๖๑

คอร์สปฏิสังขานุปัสสนา

เฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมที่มีทักษะหรือประสบการณ์อยู่แล้ว ต้องการทบทวนและเพิ่มศักยภาพของวิปัสสนาญาณให้ยิ่งๆขึ้นไป

๒๙ พ.ค. ๖๑

วันวิสาขบูชา

ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ
และเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย

มิถุนายน

๑๙-๒๙ มิ.ย. ๖๑

คอร์สปัญจบูชา

ปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ๕ ประการ
(พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, บิดา-มารดา และครูบาอาจารย์)

 

๒๔ มิ.ย ๖๑ - ๑ ก.ค ๖๑

ศาสนกิจต่างประเทศ

หลวงพ่อพระครูภาวนาวราลังการไปสอนธรรมนำปฏิบัติ ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอซ์แลนด์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรกฎาคม

๑๙-๒๙ ก.ค. ๖๑

คอร์สปัญจบูชา

ปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ๕ ประการ
(พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, บิดา-มารดา และครูบาอาจารย์)

๒๗ ก.ค. ๖๑

วันอาสาฬหบูชา

เวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย

๒๘ ก.ค. ๖๑

วันเข้าพรรษา

ปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระรัตนตรัย

สิงหาคม

๒-๑๖ ส.ค. ๖๑

คอร์สปฏิสังขานุปัสสนา

เฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมที่มีทักษะหรือประสบการณ์อยู่แล้ว ต้องการทบทวนและเพิ่มศักยภาพของวิปัสสนาญาณให้ยิ่งๆขึ้นไป

กันยายน

๒-๑๖ ก.ย. ๖๑

คอร์สปฏิสังขานุปัสสนา

เฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมที่มีทักษะหรือประสบการณ์อยู่แล้ว ต้องการทบทวนและเพิ่มศักยภาพของวิปัสสนาญาณให้ยิ่งๆขึ้นไป

ตุลาคม

๒๔ ต.ค. ๖๑

วันปวารณาออกพรรษา

ปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระรัตนตรัย

๒๕ ต.ค. ๖๑

ตักบาตรเทโวโรหณะ

ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

๒๒-๒๙ ต.ค. ๖๑

คอร์สมุทิตาสักการะ

ปฏิบัติธรรมมุทิตาสักการะ
แด่พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)

๒๘ ต.ค. ๖๑

กฐินสามัคคี

ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถ

พฤศจิกายน

๔-๑๔ พ.ย. ๖๑

จารึกบุญ จารึกธรรม

ปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมภูริปาโล มหาเจดีย์พุทธคยา ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

๑๖-๒๔ พ.ย.๖๑

Intensive Vipassana Meditation

Retreat ๑๗-๒๔ November ๒๐๑๗ At Wat Phramahajanaka, Griffin, Georgia, USA

๑๙-๒๙ พ.ย. ๖๑

คอร์สปัญจบูชา

ปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ๕ ประการ
(พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, บิดา-มารดา และครูบาอาจารย์)

๒๔ พ.ย. ๖๑

ครบรอบวันละสังขาร
หลวงพ่อใหญ่

ทำบุญเนื่องในวาระครบรอบวันละสังขาร
พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะอาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ
อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงพ่อใหญ่)

ธันวาคม

๑-๑๒ ธ.ค ๖๑

จารึกบุญ จารึกธรรม

ร่วม จาริกบุญ จารึกธรรม 4 สังเวชนียสถาน และกิจกรรมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ประเทศอินเดีย

๑๙-๒๙ ธ.ค. ๖๑

คอร์สปัญจบูชา

ปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ๕ ประการ
(พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, บิดา-มารดา และครูบาอาจารย์)

๓๐ ธ.ค. ๖๑-๒ ม.ค. ๖๒

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่

กิจกรรม

๓-๕ ก.พ. ๖๐

คอร์สนิสิตทันตแพทยศาสตร์ ปี.๑ มหาวิทยาลัยรังสิต

จำนวน ๑๑๑ ท่าน

๑๑ ก.พ. ๖๐

ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

๑๗-๑๙ ก.พ. ๖๐

คอร์สล้างพิษตับ

๑๗-๒๘ ก.พ. ๖๐

จารึกธรรม อินเดีย-เนปาล

๒๑-๒๘ ก.พ. ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๑๐-๑๒ มี.ค. ๖๐

คอร์สนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน

๒๐๐ ท่าน

๑๗-๑๙ มี.ค. ๖๐

คอร์สนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

จำนวน ๑๑๑ ท่าน

๒๒-๒๙ มี.ค. ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๑๓ - ๑๖ เม.ย ๖๐

เทศกาลสงกรานต์

๒๒ - ๒๙ เม.ย ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๒ – ๑๖ พ.ค ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 15 วัน “ปฏิสังขานุปัสสนา”

๑๐ พ.ค. ๖๐

วันวิสาขบูชา ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ

๒๒ - ๒๙ พ.ค ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๒๒ - ๒๙ มิ.ย ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๘ ก.ค. ๖๐

วันอาสาฬหบูชา

๙ ก.ค. ๖๐

วันเข้าพรรษา

๒๒ - ๒๙ ก.ค ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๒ – ๑๖ ส.ค.

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 15 วัน “ปฏิสังขานุปัสสนา”

๒๒ - ๒๙ ส.ค ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๒ – ๑๖ ก.ย.

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 15 วัน “ปฏิสังขานุปัสสนา”

๒๒ - ๒๙ ก.ย ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๔ ต.ค. ๖๐

วันปวารณาออกพรรษา

๕ ต.ค. ๖๐

ตักบาตรเทโวโรหะ

๘ ต.ค. ๖๐

กฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถ

๒๒ - ๒๙ ต.ค. ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “อาจริยปฏิบัติบูชา” โดย พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)

๒๙ ต.ค. ๖๐

มุทิตาสักการะแด่พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)

๔ - ๑๔ พ.ย. ๖๐

ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย

๒๒ - ๒๙ พ.ย. ๖๐

คอร์สปัญจปฏิบัติบูชา

๒๔ พ.ย. ๖๐

ทำบุญเนื่องในวาระครบรอบวันละสังขาร พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานจริยะ (หลวงพ่อใหญ่)

๑ - ๑๐ ธ.ค. ๖๐

จารึกบุญ จารึกธรรม อินเดีย-เนปาล

๒๒ - ๒๙ ธ.ค. ๖๐

คอร์สเข้ม ปิดวาจา 7 วัน “ปัญจบูชา”

๓๐ ธ.ค. ๖๐- ๒ ม.ค. ๖๑

ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่

กิจกรรม ปี ๒๕๕๙

๑ มกราคม ๒๕๕๙

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

๒๒ กุมภาพันธ์

ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

๑-๓ เมษายน

โครงการจริยธรรมนำชีวิตด้วยการฝึกสติ รุ่นที่ 10 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ม.บูรพา จำนวน 167 คน

๑๓ - ๑๗ เมษายน

เทศกาลสงกรานต์

๒๐ พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ

๑๙ กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

๒๐ กรกฎาคม

วันเข้าพรรษา

๑๒ สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ(วันแม่แห่งชาติ)

๑๖ ตุลาคม

วันปวารณาออกพรรษา

๑๗ ตุลาคม

ตักบาตรเทโวโรหะ

๒๒-๒๙ ตุลาคม

ปฏิบัติธรรมเป็นอาจริยบูชา

พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)

๒๓ ตุลาคม

กฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถ

๒๙ ตุลาคม

มุทิตาสักการะแด่พระครูภาวนาวราลังการ วิ.

(สมศักดิ์ โสรโท)

๓ - ๑๓ พฤศจิกายน

ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย

๒๔ พฤศจิกายน

ทำบุญเนื่องในวาระครบรอบวันละสังขาร

พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ

ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานจริยะ (หลวงพ่อใหญ่)

๑-๑๑ ธันวาคม

จาริกบุญ จาริกธรรม อินเดีย-เนปาล

๕ ธันวาคม

วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)

๒๗ ธันวาคม ๕๙- ๓ มกราคม ๖๐

ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่