ข้อปฏิบัติของผู้เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

 

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ณ วัดภัททันตะอาสภาราม ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้

 

1. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ทุพพลภาพ สามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตามกฎของวัดภัททันตะอาสภารามได้

 

2. ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อศึกษาระเบียบให้เข้าใจ, ลงทะเบียน, ขอเข้าที่พักและเตรียมตัวขึ้นพระกรรมฐาน

 

3. ตัดปลิโพธ 10 ถอดยศ ลดทิฐิมานะ ละวางความรู้เก่า และตั้งใจรับความรู้ใหม่

 

4. พระภิกษุต้องแสดงเทศนาอาบัติ ส่วนฆราวาสต้อง   สมาทานศีล 8 ก่อนขึ้นพระกรรมฐาน

 

5. ต้องให้ความเคารพ และเชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอนของพระวิปัสสนาจารย์, เจ้าอาวาสและผู้ช่วยฯ ที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง

 

6. ต้องสำรวมอินทรีย์ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ งดเว้นการพูดคุยโดยไม่จำเป็น

 

7. ไม่นำวิธีปฏิบัติแบบอื่น หรือความเชื่ออื่น ที่ไม่ตรงตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน (สติปัฏฐาน 4) มาใช้ภายในวัดภัททันตะอาสภาราม

 

8. ไม่ส่งอารมณ์การปฏิบัติกันเอง ต้องส่งอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์ที่วัดแต่งตั้งเท่านั้น

 

9. ให้งดการติดต่อสื่อสารทุกชนิด ที่จะทำให้จิตฟุ้งซ่าน เช่น อ่านหนังสือ, ขีดเขียน,ฟังวิทยุ,ดูโทรทัศน์, หรือใช้โทรศัพท์ เป็นต้น 

 

10. ให้พยายามกำหนดอิริยาบถหลัก คือยืน เดิน นั่ง นอน และอิริยาบถย่อย เช่น การฉันหรือรับประทานอาหาร การสรงน้ำ การก้ม-เงย ฯลฯ ให้มีความต่อเนื่อง

 

11. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเดินไปรับประทานอาหารที่โรงทาน ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับหนังสือจากพระวิปัสสนาจารย์ให้ปฏิบัติต่อเนื่อง

 

12. ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวมาในระหว่างอยู่ปฏิบัติ หากเกิดการสูญหายทางวัดจะไม่รับผิดชอบ

 

13. ให้พระภิภษุ – สามเณร ลงปฏิบัติธรรมรวมกันที่ศาลา 91 ปี อาสภมหาเถระ หรือตามสถานที่ และตารางการปฏิบัติกรรมฐานที่กำหนดไว้

 

14. ในขณะที่อยู่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ควรรักษา ความสะอาดภายในกุฏิ สถานที่ปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติที่จะอยู่เกิน 15 วัน ควรได้รับการรับรองจากพระวิปัสสนาจารย์ก่อน ส่วนผู้ปฏิบัติที่ได้รับการรับรองแล้ว จะอยู่ได้นานสูงสุดเพียง 120 วัน

 

15. งดสูบบุหรี่ และสิ่งเสพติดทุกชนิด