ตารางเวลาปฏิบัติธรรม

 

 

ตารางเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

(พระภิกษุ – สามเณร)

 

03.30 น.  ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว

04.30 น.  ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

05.30 น.  เตรียมตัวบิณฑบาต

08.30 น.  ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน /

                ส่งสอบอารมณ์

09.30 น.   เตรียมตัวบิณฑบาต ณ โรงทาน

10.30 น.   ฉันเพล / กำหนดอิริยาบถย่อย

12.00 น.   พักผ่อน / กำหนดอิริยาบถย่อย

13.00 น.   ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

16.00 น.   พักผ่อน / ทำกิจส่วนตัว /

                กำหนดอิริยาบถย่อย

17.30 น.   ทำวัตรเย็น / ฟังธรรมบรรยาย

19.30 น.    พักดื่มน้ำปานะ

20.00 น.   ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

21.00 น.   พักผ่อน / กำหนดอิริยาบถย่อย

 

 

 

 

ตารางเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

(แม่ชี / โยคึ / ผู้ปฏิบัติธรรม)

 

03.30 น.  ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว

04.30 น.  ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

06.30 น.  อาหารเช้า / กำหนดอิริยาบถย่อย

08.30 น.  ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

10.30 น.  อาหารกลางวัน / กำหนดอิริยาบถย่อย

12.00 น.  พักผ่อน / กำหนดอิริยาบถย่อย

13.00 น.  ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

14.00 น.  ส่งสอบอารมณ์

16.00 น.  พักผ่อน / ทำกิจส่วนตัว /

                กำหนดอิริยาบถย่อย

17.30 น.  ทำวัตรเย็น / ฟังธรรมบรรยาย

19.30 น.  พักดื่มน้ำปานะ

20.00 น.  ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

21.00 น.  พักผ่อน / กำหนดอิริยาบถย่อย

 

หมายเหตุ :    

1. กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. วันพระและวันอาทิตย์งดส่งสอบอารมณ์

 

 


 

ตารางเวลาแนะนำวิธีการปฏิบัติเบื้องต้น

(โยคี / ผู้ปฏิบัติธรรม) 

 

08.30 – 10.30 น. หลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น

13.00 – 16.00 น. แนะแนววิธีการปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ และการกำหนดอารมณ์กรรมฐาน

 

หมายเหตุ:

1.  โยคี / ผู้ปฏิบัติทุกท่านที่มาใหม่ต้องขึ้นกรรมฐานโดยพร้อมเพรียงกันที่ศาลาโพธิปักขิยธรรม เวลา 19.30 น.

2.  โยคีใหม่ที่ไม่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมมาก่อนหรือปฏิบัติแนวทางอื่นที่มิใช่มหาสติปัฏฐาน 4

     ต้องเข้าฟังการแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ศาลาโพธิปักขิยธรรม

3.  วันกลับ โยคีลากรรมฐานโดยพร้อมเพรียงกันที่กุฎิเจ้าอาวาส เวลา 07.30 น.