ตราสัญลักษณ์

 

๑. กวางสี่ตัว หมายถึง มหาสติปัฏฐาน ๔, สติปัฏฐาน ๔ ได้แก่ 

 

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติตามกำหนดรู้กายในกาย

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติตามกำหนดรู้เวทนาในเวทนา

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติตามกำหนดรู้จิตในจิต

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติตามกำหนดรู้ธรรมในสภาวธรรม

 

๒. กวางมีหัวเดียว หมายถึง ทางเดียว 

เป็นทางเดียวที่บุคคลผู้ละการเกี่ยวข้องกับหมู่คณะ ไปประพฤติธรรมอยู่ผู้เดียว เป็นทางเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำให้เกิดขึ้น เป็นทางของบุคคลผู้เดียว คือพระผู้มีพระภาค เพราะทรงกระทำให้เกิดขึ้น เป็นทางปฏิบัติในศาสนาเดียว คือพระพุทธศาสนา

 

๓. ธรรมจักร หมายถึง อริยสัจจ์ ๔ ได้แก่ 

ทุกข์ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ และการมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕

สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ (ตัณหา ๓ - กามตัณหา, ภวตัณหา, วิภวตัณหา)

นิโรธ ความดับทุกข์

มรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ มีองค์ ๘ ประการ ได้แก่

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ

สัมมาวาจา เจรจาชอบ

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ

สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ

สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ

สัมมาสติ ความระลึกชอบ

สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ

 

การนำตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมาใช้ เพื่อต้องการจะสื่อความหมายให้แก่ผู้ปฏิบัติด้วยการอาศัยฐานทั้ง ๔ คือสติปัฏฐาน มาเป็นที่ตั้งหรืออารมณ์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนสามารถเกิดญาณหยั่งรู้ในลำดับต่างๆ ของญาณ บรรลุถึง มรรค ผล นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา