ประวัติท่านเจ้าอาวาส

ประวัติพระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)

นามเดิม สมศักดิ์ วิลัย เกิดวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖ ณ บ้านหนองศรีทอง ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรคนที่ ๑ ในจำนวน ๖ คน ของนายเลื่อนและนางอ้อย วิลัย

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๗  อุปสมบทที่วัดโคน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีท่านพระครูบริหารกิจโกศล เป็นพระอุปัชฌาย์ อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด เจ้าอาวาสวัดโคน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

.. ๒๕๒๗ ถึง ๒๕๒๘

จำพรรษา วัดราษฎร์ผดุงธรรม บ้านตะลุมพุก ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

.. ๒๕๒๘ ถึง ๒๕๓๐    

จำพรรษา ณ วัดใหม่อัมพร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

สำเร็จการศึกษาปริยัติสามัญเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักธรรมโท นักธรรมเอก ตามลำดับ

.. ๒๕๓๐ ถึง ๒๕๓๓

จำพรรษา ณ วัดนาควิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สำเร็จการศึกษาปริยัติสามัญบาลีมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากวัดอภิสิทธิ์ (วัดกลาง)

.. ๒๕๓๓ ถึง ๒๕๓๗

จำพรรษา ณ วัดอมรคีรี กรุงเทพมหานคร

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาหลักและวิธีสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

.. ๒๕๓๗ ถึง ๒๕๔๑

จำพรรษา สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีครูบาอาจารย์องค์แรกคือ ดร. พระอาจารย์ภัททันตะอาสภมหาเถระธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริย (หลวงพ่อใหญ่) จนกระทั่งเป็นผู้ช่วยหลวงพ่อใหญ่สอนวิปัสสนากรรมฐาน สอบอารมณ์โยคี และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในกาลต่อมา

.. ๒๕๔๑ ถึง ๒๕๔๓

จำพรรษา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะพระธรรมทูตเพื่อไปเผยแผ่งานวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

.. ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๔๔

จำพรรษา ณ สำนักสงฆ์สมมิตร-ปราณี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ท่านเดินทางกลับเมืองไทยเพื่ออุปัฏฐากดูแลหลวงพ่อใหญ่อย่างใกล้ชิด สอนวิปัสสนากรรมฐาน และยังได้รับภารธุระดำเนินการก่อสร้างวัดภัททันตะอาสภาราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงพ่อภัททันตะอาสภมหาเถระ

.. ๒๕๔๔ ถึง ปัจจุบัน

จำพรรษา ณ วัดภัททันตะอาสภาราม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าสำนักวิปัสสนาสมมิตร-ปราณี และเจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม เพื่อปฏิบัติภารกิจในหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์แทนหลวงพ่อใหญ่ จนกระทั่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของวัดภัททันตะอาสภาราม

สมณศักดิ์

.. ๒๕๕๓

พระครูภาวนาวราลังการ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (จร.ชท.วิ)

รางวัลเกียรติคุณ

.. ๒๕๕๒

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

.. ๒๕๕๓

รางวัลพุทธคุรูประการ ประเภทรัชตเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

สถานภาพปัจจุบัน

เจ้าอาวาส และพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดภัททันตะอาสภาราม

พระวิปัสสนาจาย์

พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่

พระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมด้านวิปัสสนาแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

พระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมพระนิสิตจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ