การสนับสนุนกิจกรรมของวัด

ธนาคารบุญ

ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดภัททันตะอาสภารามด้วยตนเอง สามารถบริจาคปัจจัยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและสนับสนุนกิจการต่างๆ ภายในวัด โดยทางวัดมีบัญชีที่สามารถรับปัจจัยสนับสนุนผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้

กองทุนกลาง (มีสองบัญชี)
 1. ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64875-0 ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม 

 2. ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-39552-1 ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนกลาง)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าบำรุงยานพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าน้ำ-ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และใช้เบิกจ่ายสมทบบัญชีอื่นๆทุกประเภท 


กองทุนก่อสร้าง 
ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64877-7 ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารถาวรวัตถุ รวมทั้งซ่อมแซมอาคารสถานที่ซึ่งชำรุดเสียหาย 


กองทุนสงฆ์อาพาธ 
ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64878-5 ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม 
เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาโรคในคราวจำเป็นสำหรับพระภิกษุสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม 


กองทุนเผยแผ่ 
ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64885-8 ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเผยแผ่ธรรมะ เช่น ค่าพิมพ์ ค่าจัดทำหนังสือ และค่าเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็น 


กองทุนภัตตาหาร (มีสองบัญชี)
  1. ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64876-9 ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม 

  2. ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-39554-8 ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนภัตตาหาร)
เพื่อเป็นค่าภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสามเณรในยามจำเป็น และเป็นค่าอาหารสำหรับโยคีบุคคลผู้มาอยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัด 


กองทุนอุโบสถ (มีสองบัญชี)

  1. ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117–2–64886–6 ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม 

  2. ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-39551-3 ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (อุโบสถ)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุโบสถของวัด 

 

 

กองทุนที่ดิน

ธ.กรุงเทพ สาขาบ้านบึง บัญชีฝากประจำ6เดือน เลขที่ 353-216894-9 ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน 


กองทุนอาสภาคาร

ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-23760-4 ชื่อบัญชี ภัททันตะอาสภาคาร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารศาสนยิสสา (ที่ตั้งรูปปั้นหลวงพ่อใหญ่ฯ)

หากญาติโยมผู้บริจาคท่านใด ประสงค์ให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้ ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินทางจดหมายหรือโทรสารมาที่วัดภัททันตะอาสภาราม ทางวัดจะออกใบอนุโมทนาบัตรและจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งมา เมื่อทางวัดได้ตรวจสอบยอดเงินบริจาคประจำเดือนแล้ว