บทความธรรมะ

ความหมายของวิปัสสนากรรมฐาน

วิปัสสนากรรมฐานเป็นวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ และเป็นศาสตร์เดียวที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องหลุดพ้นไป .....

เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปปฏิบัติ

นักปฏิบัติหลายท่านกังวลใจว่า เมื่อจะไปปฏิบัติธรรมจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง จึงจะมีความเหมาะสม รวมทั้งสามารถอยู่ปฏิบัติได้ตามวันเวลา......

อานิสงส์การปฏิบัติ

 

ประโยชน์ของการกำหนด  ๑. จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ( ขณิกสมาธิ ) ๒. เกิดสติสัมปชัญญะละอัตตาตัวตน ๓. สั่งสมเหตุปัจจัย .......


กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน-ยืน

การยืนกำหนด  ก. หลักการปฏิบัติ 

ฐิโต วา ฐิโตมหีติ ปะชานาติ. ยืนอยู่ ก็กำหนดรู้ว่า ข้าพเจ้ายืนอยู่  ข. วิธีการปฏิบัติ ๑. ยืนตัวตั้งตรง .......

กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน-เดิน

การเดินจงกรมไม่ใช่การเดินชมธรรมชาติหรือเดินเพื่อการผ่อนคลายร่างกายหรือจิตใจ แต่การเดินจงกรมหมายถึง การเดินไปและเดินกลับอย่างมีสติ......

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน-นั่ง

การนั่งกำหนด ๒ ระยะ และวิธีปฏิบัติ 

คำบริกรรม ๑ พองหนอ, ๒ ยุบหนอ 

นักปฏิบัติจงเลือกนั่งสมาธิในท่าที่ตนเองถนัด.......


กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน-นอน

การนอนกำหนด ก. หลักการปฏิบัติ 

สะยาโน วา สะยาโนมหีติ ปะชานาติ. 

นอนอยู่ก็กำหนดรู้ว่า ข้าพเจ้านอนอยู่ ข. วิธีการปฏิบัติ ๑.มีสติสัมปชัญญะ.....

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

 

การตามกำหนดรู้เวทนา 

(เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) 

เวทนา หมายถึง ความรู้สึกหรือความเสวยอารมณ์ที่ปรากฏในขณะ....

จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน

 

จิต หมายถึง ธรรมชาติหรือสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ นักปฏิบัติควรกำหนดรู้ตามสภาพที่เป็นจริง ดังนี้ การตามกำหนดรู้จิต......


ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ธรรมารมณ์ หมายถึง สิ่งที่จิตรู้หรือสิ่งที่มาประกอบกับจิต ปรุงแต่งจิต เมื่อเรียกให้ตรงกับสภาวะของนักปฏิบัติก็ได้แก่สภาวธรรม ซึ่งนักปฏิบัติควรเอาใจ....